خلیل حقیقی اظهار کرد: به دلیل کاهش نزولات جوی درسه ماهه اول امسال، میزان آب ذخیره شده در آببندان ها و سطح ایستابی آب در چاه ها و دبی آب در رودخانه های مناطق کوهستانی در حوزه شهرستان بهشهر کاهش یافته است.

وی افزود: ۹۰۰ هکتار از زمین های شالیزاری دهستانهای میانکاله، کوهستان و عشرستاق هزارجریب این شهرستان در معرض استرس خشکی و کمبود آب قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی لازم به کشاورزان برای پرهیز از کشت دوم برنج پس از برداشت جو، گندم و کلزا، ایزوله کردن مرزهای اراضی شالیزاری با پلاستیک، استفاده از مواد غذایی برای ایجاد مقاومت خاک مانند کود پتاسیم، آبیاری متناوب، جمع آوری هرز آب ها در انتهای مزرعه و برگرداندن آن به داخل مزرعه و بیمه کردن محصول برنج انجام ش

حقیقی گفت:به دلیل کاهش بارش باران و پایین آمدن سطح آب در آببندان های دهستان میانکاله، آبیاری شالیزارهای روستاهای این منطقه به صورت دوره ای به کشاورزان اختصاص می یابد.

وی یادآور شد: ۳هزار مترمربع از مزارع شالیزاری روستای زینوند این شهرستان به دلیل افزایش کشت بیش از میزان آب ذخیره شده، دچار مشکل خشکی و کمبود آب شد که در حال حاضر با ورود آب به این زمین شالیزاری مشکل رفع شده است.