احمد صادقی مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد اظهار کرد: با توجه به فراهم شدن شرایط محیطی برای ظهور و گسترش بیماری بلاست برنج ، زیان اقتصادی روی ارقام حساس دور از انتظار نیست.

وی افزود: برای کنترل بیماری بلاست برنج در این منطقه باید ارقام مقاوم و پرمحصول مانند نعمت، فجر، شیرودی و شفق کشت شود.

صادقی عنوان کرد: رعایت فاصله، تراکم بوته در واحد سطح و تقسیط کود ازته از اصول صحیح کشت است که در جلوگیری و کاهش خسارت بیماری بلاست بسیار اهمیت دارد.

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد خاطرنشان کرد: مصرف بی‌رویه کودهای ازته سبب حساسیت و گسترش بیماری و مصرف کودهای پتاسیمی و سیلیکاته سبب افزایش مقاومت گیاه برنج در برابر بیماری می‌شود.

صادقی تصریح کرد: با مشاهده علائم بیماری روی برگ یا در مرحله خوشه‌دهی با ظهور ۳۰ تا ۴۰ درصد خوشه روی ارقام حساس و با قارچکش‌هایی مانند بیم به میزان نیم‌کیلو، وین به میزان ۴۰۰ سی سی، ویستا به میزان ۵۰۰ گرم و ناتیوو به میزان ۱۶۰ گرم در هکتار مبارزه شیمیایی انجام شود.