سلیمان حاتم نژاد گفت: با توجه به وضعیت مطلوب برنج در شهرستان جویبار، برداشت برنج از اواخر تیرماه در این شهرستان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این شهرستان دارای ۹ هزار و ۳۳۳ هکتار اراضی شالیزاری است که ۷ هزار و ۲۰۹ هکتار به ارقام محلی و ۲ هزار و ۵۴۳ هکتار دیگر به ارقام پرمحصول اختصاص دارد، اظهار کرد: پیش بینی می شود امسال با متوسط عملکرد ۴ هزار و ۹۵۰ کیلوگرم ارقام محلی و ۸ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم ارقام پرمحصول در هر هکتار، ۵۷ هزار تن شلتوک در کشت اول در این شهرستان تولید شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار گفت: کشاورزان این شهرستان از دهه دوم تیرماه امسال اقدام به بذرپاشی در خزانه برای کشت مجدد برنج کردند که سطح قابل زیادی از اراضی این شهرستان را در بر می گیرد.
حاتم نژاد یادآور شد: علیرغم توصیه هایی که کارشناسان مبنی بر عدم کشت مجدد برنج به دلیل بحران بی آبی و کم آبی داشتند اما تهیه خزانه همچنان ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: امسال ۴۸۵ هکتار از شالیزارهای این شهرستان تحت استرس خشکی قرار دارد و ۴۸ هکتار رها شده است