طهمورث قاسم نژاد با اشاره به برگزاری کلاس آموزشی عملیات زراعی در مرحله داشت برنج در روستای حمیدآباد از توابع مرکز شهید بسطامی شهرستان ساری در خصوص موضوع افزایش رشد ساقه برنج اظهار کرد: مهمترین عوامل در این مرحله رشدی گیاه برنج، آماده سازی زمین قبل از نشا و مصرف صحیح کود پایه با توجه به ارقام مختلف برنج است.

وی افزود: برای برنج طارم که عمده رقم کشت منطقه است کود پایه شامل ۱۰۰ کیلوگرم اوره، ۱۰۰ کیلوگرم فسفات، ۱۰۰ کیلوگرم پتاس و ۷۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم گوگرد است که کل کود فسفات به همراه یک سوم کود اوره با مدیریت تقسیط در مرحله پایه، زمان وجین و هنگام تشکیل خوشه در غلاف، یک دوم کود پتاس نیمی پایه و نیمی در زمان تشکیل خوشه در غلاف و کل گوگرد به صورت پایه مصرف می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری در رابطه با مدیریت آبیاری در زمین اصلی خاطر نشان کرد: ۱۵ تا ۲۰ روز آب زیر بوته ها اجباری است و بعد از دو هفته آبیاری متناوب و بستن سر و ته زمین بعد آبیاری در حد یکی دو روز تا ترک مویی برای خروج گازهای مضر از زمین الزامی است و وجود آب در زمان گلدهی در زیر بوته ها تاکید می شود.

قاسم‌نژاد با اشاره به مراحل زندگی کرم ساقه خوار برنج در مورد افزایش رشد ساقه برنج تاکید کرد: مبارزه با نسل اول در نشاهای بالای ۲۰ روز با استفاده از دیازینون گرانول یک درصد به میزان ۱۵ کیلوگرم در هکتار و مصرف تریکوکارت توصیه می شود.