برداشت شالی از حدود ۵۰ هکتار از زمین های شالیزاری استان مازندران، تاکنون انجام شد. مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: عملیات برداشت برنج از حدود ۵۰ هکتار از شالیزارهای مازندران تاکنون انجام شد که از این میزان ۴۵ هکتار مکانیزه بود.
عنایتی با اشاره به افزایش دمای هوا در استان، مطلوب ترین درجه دما برای زراعت برنج را ۲۵ تا ۳۵ درجه دانست و به کشاورزان توصیه کرد: برای جلوگیری از تشنگی گیاه از سم پاشی و استفاده از کودهای اوره در مزارعی که در حال خوشه دهی هستند اجتناب شود اما استفاده از کودهای پتاسیم ، مطلوب است.
مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطر نشان کرد: با توجه به کاهش میزان آب سدها و آب بندان های استان مازندران،کشاورزان از نشاء مجدد ، رتون و کشت دوم خودداری کنند.
۲۱۳ هزار و ۴۷۰ هکتار از زمینهای کشاورزی مازندران ، امسال به کشت برنج اختصاص یافته است.