به گزارش اخبار برنج و به نقل از صداو سیما، طرح ارزیابی مشارکتی ارقام یا «PVS» برای افزایش تولید محصول با انتخاب ارقام مناسب در نهایت بهترین زراعت را با توجه به ظرفیتهای هر منطقه به کشاورزان پیشنهاد می دهد.
در این طرح که در روستاهای بوکان و ۳ شهر دیگر استان با مشارکت کشاورزان به اجرا درمی آید، ۷ رقم مختلف گندم کشت می شود.
به گفته میرزایی کارشناس مسئول گندم جهاد کشاورزی استان انتخاب ارقام سازگار با مناطق مختلف استان و شهرستانها، دستیابی به عملکرد مناسب و تغییر الگوی کشت و روی آوردن به روش­های بهینه کشت از طریق مشاهده مراحل اجرای طرح در اراضی کشاورزان و مشارکت آنها از جمله اهداف این طرح است.