صبح امروز طی مراسمی با حضور استاندار گیلان نخستین برداشت برنج گیلان بصورت مکانیزه در سطح یک هکتار از زمین شالیکاری کشاورز صومعه‌سرایی حجت همتی از نوع رقم حسنی آغاز شد.

این کشاورز صومعه‌سرایی در ۱۵فروردین ۹۶ خزانه‌گیری و ۲۹فروردین نشاء برنج را انجام داده است.

گفتنی است از ۲۸هزار هکتار اراضی شالیکاری صومعه‌سرا ۷۵درصد آن خوش‌زنی،۳۰درصد خمیری،۴۰درصد حالت شیری و ۲۵درصد نیز در حال خوشه زدن هستند.